miljö i alla led

Vår Kvalitets och Miljöpolicy

RA Golv AB är ett företag som helt inriktat sig på att installera och underhålla kundanpassade golvsystem.

  • Vi arbetar förebyggande av föroreningar,ständig förbättring av ledningssystemet samt   utvärdering av miljö- och kvalitetsmål och policy.
  • Våra produkter och tjänster ska tillfredställa våra kunders förväntningar.
  • Vi ska leverera produkter och tjänster enligt tidplan.
  • Vårt val av system ska skapa underhållsfria golv med  lång livslängd för kunden.
  • Vi arbetar för att minimera materialtransporterna i uppdragen samt samåkning inom uppdrag.
  • Vi tar hänsyn till risker och miljökonsekvenser i våra projekt. Detta sker bl.a. genom att varje medarbetare har kunskap om och ansvar för kvalitets- och miljöarbetet.
  • Vi följer tillämplig lagstiftning, krav och föreskrifter som vårt företag berörs av.

Vill du ha mer information om vår kvalitetspolicy och vårt miljöprogram kan du kontakta närmaste RA kontor.

Vår materialleverantör Hesselberg Bygg har som mål att vara en föregångare när det gäller miljö i vår bransch. För att uppnå detta arbetar Hesselberg Bygg på många fronter samtidigt. Tillse att ligga i framkant när det gäller att använda miljövänlig teknologi samt arbeta med specialutbildade utförande entreprenörer – AFG – Auktorisation för Fogfritt Golv, som ger trygga och miljövänliga entreprenader.

Utsläpp i den yttre miljön

Från det att vi mottar råvaror på vår fabrik har vi noll utsläpp i den yttre miljön.
Undantag är transport med lastbil av varor och avfall.

Energiförbrukning under produktion

Vår produktion från det att vi mottar råvaror kräver lite energi,
och med produktion i Norge är den i all huvudsak förnybar.
Det krävs drivmedel till transport av varor och avfall.

Användandet av förnybara råvaror

Vi använder i ökande grad råvaror baserade på bio-oljor från växter
och matavfall, som ersättning för råvaror utvunnet från olja.
Det är ett mål att fasa in detta i största möjliga mån i våra produkter så snart
vi kan utveckla likartade egenskaper med dessa råvaror.

Emission från golvsystem/beläggningar

Våra produkter innehåller inte lösningsmedel och har en låg emission
efter det att de är installerade. för att tillfredställa BREEAM NOR i Norge
krävs mycket låga värden av VOC, lägre än i Sverige och Danmark, och de
flesta av våra system för inomhusapplikationer uppfyller detta kravet.

Hälsoaspekter vid användadet av produkterna

Våra produkter innehåller inte några ämnen ifrån oönskade listan för BREEAM NOR.
Vi lägger stor vikt vid att hålla oss uppdaterade på myndighetskra och branschkrav och
fasa ut ämnen som är oönskade. Säkerhetsdatablad är alltid uppdaterade och
vi har fokuserat på att egna anställda, transportörer och installatörer följer alla riktlinjer för hantering.
Arbetsmiljöverkets författning AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker följs och
alla av våra samarbets-partners är utbildade/utbildas i enlighet med dessa bestämmelser.

resirkulering

Avfallshantering

Hesselberg Bygg tillhör Grönt Punkt i Norge, retursystem för emballage
och har källsortering i vår fabrik. I den grad det är möjligt använder
vi fat eller container för att undgå tomemballage.

Vi i Sverige är anslutna till fti – Förpacknings & tidningsinsamlingen

Basta/Beta: www.bastaonline.se

Byggvarubedömningen: www.byggvarubedomningen.se

Branschdokument info: